ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

AANVAARDING VAN ONZE VOORWAARDEN: Door onze offertes te aanvaarden, gaat de koper akkoord met onderstaande algemene voorwaarden, ongeacht de clausules die op de documenten van de koper kunnen vermeld staan en met uitzondering van expliciet en schriftelijk door ons toegestane afwijkingen. De verbintenissen die door onze vertegenwoordigers worden aangegaan, zijn pas geldig vanaf de bekrachtiging van onze directie.

PRIJZEN: De in onze offertes vermelde prijzen zijn slechts bindend bij aanvaarding binnen de dertig dagen, behoudens andere door ons vermelde termijn. BTW en eventuele andere taksen zijn niet in de prijzen inbegrepen. Deze prijzen gelden af magazijn.

TERMIJNEN: De leveringstermijnen worden ter informatie opgegeven en zijn nooit bindend. Vertraging bij de levering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of annulatie van de bestelling. De termijnen worden in elk geval opgeschort of verlengd ten gevolge van oorzaken buiten onze wil om, zoals stakingen, onderbreking of vertraging van het transport of van leveringen door onze leveranciers, enz.

WAARBORG: Onze artikelen zijn vanaf factuurdatum; gedurende 12 (twaalf) maanden gewaarborgd tegen materiaal- en constructiefouten die voor de verkoop reeds aanwezig waren. Klachten worden enkel in aanmerking genomen wanneer ze per aangetekende brief worden overgemaakt. Deze waarborg beperkt zicht tot het vervangen van de defecte onderdelen, exclusief verplaatsingskosten en eventuele schadevergoeding om welke reden ook, onverminderd het recht van de leverancier om de koopwaar terug te nemen en deze, afhankelijk van wat hij het beste acht, ofwel te vervangen, ofwel te behouden en de verkoop te annuleren middels terugbetaling van de door de klant betaalde prijs. Schade ten gevolge van een verkeerd onderhoud vanwege de klant of derden of door overmacht wordt niet gedekt door deze waarborg: evenmin geldt de waarborg wanneer een reparatie of interventie aan het verkochte goed is uitgevoerd door een derde. Bij defect aan kleine toestellen (minder dan 1 kg) dienen de artikelen onder garantie portvrij te worden opgestuurd naar de technische dienst van Jadrimex NV, samen met een omschrijving van het defect. Geen enkele klacht kan de koper ontheffen van zijn verplichting om de factuur op de vervaldatum te vereffenen.

VERPLICHTING VOOR DE KOPER IN ONTVANGST TE NEMEN: Wanneer de koper de goederen niet afhaalt binnen de acht dagen na het versturen van een aangetekende brief waarin hem wordt gemeld dat het verkochte materiaal leveringsklaar is, wordt het materiaal beschouwd als ontvangen en goedgekeurd, valt het materiaal onder de verantwoordelijkheid van de koper en wordt de prijs of het nog verschuldigde saldo onmiddellijk opeisbaar. In hetzelfde geval kunnen wij evenwel de verkoop van rechtswege nietig beschouwen na afloop van de vermelde termijn, en dit zonder dat enige formaliteit vereist is. Hetzelfde geldt wanneer de koper, nadat hem is gevraagd de levering af te halen, verklaart af te zien van zijn aankoop zonder dat wij dat expliciet en schriftelijk hebben toegestaan. In elk van de voornoemde gevallen van annulering is de koper ons onmiddellijk van rechtswege, de facto en zonder dat enige formaliteit of ingebrekestelling is vereist, een bedrag ten belope van veertig percent van de aankoopprijs verschuldigd als forfaitaire schadevergoeding.

BETALING: Onze facturen zijn altijd betaalbaar 15 dagen na factuurdatum op onze rekening, zonder korting, behoudens expliciete andersluidende bepaling. De goederen blijven onze exclusieve en onvervreemdbare eigendom tot de volledige betaling. Na de levering vallen ze echter onder de verantwoordelijkheid van de koper. Bij elk verzuim tot betaling van een factuur op de vervaldatum ervan wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest aangerekend van 14% op jaarbasis. Bovendien wordt een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR, aangerekend indien de factuur 60 dagen na de vervaldatum nog altijd niet is betaald. Elk betalingsverzuim maakt bovendien alle andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

VERANTWOORDELIJKHEID: Het in omloop brengen van de eurobiljetten en –munten vanaf 1 januari 2002 is een uitzonderlijke gebeurtenis. De Leverancier, evenals alle andere leveranciers van gelijkaardige goederen, heeft de mogelijkheid gehad om een beperkt aantal eurobiljetten en –munten te testen, dat hem door de Europese Centrale Bank ter beschikking gesteld werd. Laatstgenoemde heeft aan de Leverancier geen akkoord verleend om een representatief aantal biljetten en munten te testen afkomstig van elke mogelijke andere leverancier van deze biljetten en munten. Bovendien heeft de Leverancier geen toestemming gekregen om de biljetten en munten te testen die door gebruik een slijtage hebben ondergaan.

Bijgevolg wijst de Leverancier, elke verantwoordelijkheid af inzake kosten, schade (nadeel), verlies of kosten die voortvloeien uit de uitoefening van het contract, rechtstreeks of onrechtstreeks, indien de verliezen, schade of kosten geheel of gedeeltelijk resulteren uit verschillen van opvatting, afdruk of productie van eurobiljetten en –munten, alsook nieuwe uitgiften van deze biljetten en munten, of die voortvloeien uit de slijtage, wijziging of beschadiging van de eurobiljetten of –munten.

JURISDICTIE: Voor elk geschil waarbij wij eisende of verwerende partij zijn, zijn enkel de Rechtbanken van Brussel bevoegd, ongeacht de aard en de oorzaak van het geschil, zelfs bij oproeping in vrijwaring of meervoudige verweerders. Indien het geschil onder de bevoegdheid van een Vrederechter valt, dan kan het enkel voor de Vrederechter van Meise worden gebracht.